Regulamin serwisu pfg.pl - biznes KLASA. Katalog firm - wg branż, powiatami, podkarpackie. tel. 787 632 844.

Przejdź do treści

Regulamin serwisu pfg.pl

O NAS

/ aktualnie obowiązujący od dnia 04 stycznia 2011 r ( dotyczy rejestracji elektronicznej i umów PROMO ) /

We współpracy z Tobą kierujemy się ważną dla Ciebie zasadą: Twój cel
jest naszym celem. Jesteśmy tu aby pomóc Tobie - i to jest powodem istnienia naszej firmy. Chcemy, abyś był zadowolony z naszych usług
i dołożymy wszelkich starań, aby współpraca była dla Ciebie korzystna.


Poniżej zakres naszej oferty dotyczący katalogów branżowych oraz prezentacji firmy i jej oferty w Internecie.

                          

KATALOG FIRM  - Regulamin

Zasady członkostwa - zamieszczania firm i ich ofert w Branżowym Katalogu Firm  - WWW.pfg.pl

1. WARUNKI OGÓLNE

Niniejsze zasady członkostwa - abonamentów stanowią Regulamin i Cennik usług oferowanych przez serwis PFG.
Zleceniodawca – członek PFG
:- firma, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zamawiająca usługę  świadczoną przez Serwis PFG – WWW.pfg.pl
Zleceniobiorca
-  Podkarpackie Forum Gospodarcze  - właściciel Serwisu – WWW.pfg.pl

2. FORMY WSPÓŁPRACY – usługi PFG

2.1
WPIS w Serwisie PFG – abonament członkowski
.
Zawiera dane kontaktowe: nazwa firmy, adres, numery telefonów, adres e-mail, strona WWW ( link ).
Członkostwo jest płatne – umożliwia zamieszczanie bezpłatnych ofert ( reklam ) w formie pisanej, przez okres  ( czas ) opłaconego  członkostwa ( okresy  12- miesięczne ).

2.2
WIZYTÓWKA
- prezentacja firmy w Serwisie PFG – WWW.pfg.pl w katalogu branżowym oraz w Internecie w serwisach: gogle.pl; onet.pl; wp.pl;   

Wizytówka zawiera; dane kontaktowe, opis dotyczący zakresu działalności firmy,( zobacz ) materiały graficzne w postaci zdjęć , wykresów , itp. Zamieszczenie wizytówki w Serwisie PFG - umożliwia zamieszczanie bezpłatnych reklam graficznych
( przygotowanych  przez zleceniodawcę ).    

2.3
STRONA WWW – prezentacja firmy w Internecie w formie własnej strony internetowej pod własnym adresem internetowym.
Strona zawiera: dane kontaktowe, opis dotyczący zakresu działalności firmy, materiały graficzne, odnośniki, katalogi, galerie i inne składniki.

2.4
BANER reklamowy – prezentacja oferty w formie baneru ( 400px na 205px ) - przygotanwnie we własnym zakresie zleceniodawcy.

2.5
Artykuł sponsorowany
– zamieszczenie oferty w formie słowa pisanego z linkami do treści oferty - przygotanwnie we własnym zakresie zleceniodawcy.

3. CENNIK USŁUG  ( opłaty 12- miesięczne - roczne )

3.1  Wpis – abonament ( dodanie strony do katalogu) Serwisu PFG  -  49,00 PLN; 3.1a Wpis " PLUS " - 99,00 PLN
3.2
 WIZYTÓWKA   Internetowa - 129,00  3.2a - Mini strona - 199.00 PLN
3.3
 Własna strona WWW od 365.00 PLN /
3.4
 Baner reklamowy  400 px x 205 px    - wybrany - katalog branżowy    - 50 PLN/kwartał; 3.4a - strona główna - 50 PLN / miesiąc.  
3.5
 Pakiet biznesKLASA - 298 zł netto/ brutto 366,54 zł

Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT

4. Terminy i warunki członkostwa oraz zamieszczania wizytówek, stron www.

Wpis do Serwisu PFG oraz zamieszczenie wizytówki nastąpi w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia należności na konto Zleceniobiorcy i będzie aktywne przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia wpływu należności na rachunek PFG.

Po upływie tego czasu aktywność wpisu lub wizytówki zostanie przedłużona automatycznie na następny okres 12 miesięczny, o ile nie później niż 30 dni przed końcem opłaconego okresu nie nastąpi wypowiedzenie współpracy.    Ilekroć mowa w umowie o ofercie PROMO
(oferta promocyjna) - umowa  zawierana jest na czas nieokreślony, jednak nie krótszy niż 36 miesiecy (3 lata) oraz przedłużana na kolejny rok, jeśli nie później niż 33 dni przed końcem okresu aktualnie opłaconego obonamentu nie wplynie wypowiedzenie umowy listem poleconym. Zerwanie umowy bez wypowiedzenia lub niedotrzymanie warunków  PROMO skutkuje  naliczniem opłaty  manipulacyjnej (zadośćuczynienia) w wysokości 40 EURO. (opłata naliczana po kursie dnia)
Nr rachunku bankowego Biznes KLASA - Zleceniobiorcy:
10 1020 4287 0000 2302 0175 5974


Faktura VAT zostanie przesłana w ciągu 7 dni od dnia wykonania usługi, lub od dnia przedłużenia jej aktywności.

5. Składanie zamówienia

Zamówienie usługi PFG przyjmowane jest w formie pisemnej (e-mail; list polecony) poprzez formularz zmieszczony na stronie Serwisu  lub kontakt bezpośredni z przedstawicielem BOK – 787 632 844.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Zleceniodawcę z warunkami niniejszego regulaminu.

Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego z zaznaczeniem opcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zleceniodawcę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Zleceniobiorca po stwierdzeniu płatności na rachunku, dokona zamieszczenia wpisu / wizytówki w Serwisie PFG w Internecie, a adres internetowy zostanie przesłany Zleceniodawcy – pisemnie.
Z chwilą zamieszczenie wpisu / wizytówki w Internecie w Serwisie PFG, umowę uważa się za zawartą.

6. Pozostałe warunki

Niedotrzymanie terminu dostarczenia materiałów związanych z zamówieniem, bądź zapłaty należności, zwalniają Zleceniobiorcę z obowiązku jego realizacji zamówienia oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu. Zdarzenia losowe, wywołane działaniem siły wyższej np. wojna, czasowe przerwy w dostawie prądu itp.) zwalniają Zleceniobiorcę z obowiązku terminowej realizacji zamówienia.
Materiały graficzne akceptowane przez Serwis, to: jpg, gif,  psd, bmp, materiały do skanowania, itp…  

7. Reklamacje

Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Zleceniodawca powinien zgłaszać pisemnie z chwilą stwierdzenia wystąpienia uchybienia. Zleceniobiorca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji jest zobowiązany skorygować wady i usterki w zleceniu.
Jeżeli w ustalonym okresie z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy nie zostaną usunięte usterki, czas jej realizacji ulega wydłużeniu o okres opóźnienia.

7. Postanowienia końcowe

Zleceniobiorca ma prawo odmówić realizacji zamówienia, jeśli jego treść uzna za obraźliwą, niezgodną z prawem lub w inny sposób naruszającą zasady współżycia społecznego.
Podkarpackie Forum Gospodarcze nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazu informacji, powstałych kontaktów oraz użycie znaków firmowych -  {za użyte znaki firmowe i tekst reklam odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca}.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, a wszelkie spory wynikłe między stronami w związku z realizacją zawartej umowy na zasadach określonych w Regulaminie rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Podkarpackiego Serwisu Gospodarczego.

Wróć do spisu treści